fb
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ‘De Olde Looierij’, gevestigd te Hoogeveen
Versie geldig vanaf 01-01-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ‘De Olde Looierij’. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ‘De Olde Looierij’. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. ‘De Olde Looierij’ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ‘De Olde Looierij’ erkend.
1.4 ‘De Olde Looierij’ garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ‘De Olde Looierij’ bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van ‘De Olde Looierij’ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘De Olde Looierij’ geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en Btw

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s. Op veel (vintage) goederen is de margeregeling van toepassing. Over het totaalbedrag kan geen BTW teruggevorderd worden. Indien op de goederen de 21% BTW regeling geldt dan staat dit expliciet vermeld. Verzendkosten zijn inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden aan te melden voor retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ‘De Olde Looierij’ voor retournering heeft gemeld, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ‘De Olde Looierij’. De afnemer heeft 14 dagen de tijd na melding retournering om de geleverde goederen retour te sturen. Tevens dient de afnemer te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat als ontvangst verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt de ontstane schade doorberekend aan de afnemer. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ‘De Olde Looierij’ er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief aanvankelijke verzendkosten (verzendkosten alleen in geval van gehele retournering) aan de afnemer wordt terugbetaald op dezelfde manier als de afnemer aanvankelijk betaald heeft. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer met hoogstens dezelfde verzendkosten als bij aangekocht artikel(en) vermeld stond of bij aankoop overeengekomen zijn.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
•goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

4.3 Herroepingsrecht Huur Locatie/ Fotoshoots

Tot 14 dagen voor de afgesproken datum en tijdstip kan kosteloos geannuleerd worden.

Bij annulering / herroeping binnen 14 dagen voor de afgesproken dag en tijdstip wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ‘De Olde Looierij’, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘De Olde Looierij’. ‘De Olde Looierij’ houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 ‘De Olde Looierij’ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 ‘De Olde Looierij’ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ‘De Olde Looierij’) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ‘De Olde Looierij’ of in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Kosten voor terugzending komen voor rekening afnemer. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door ‘De Olde Looierij’ gegrond worden bevonden, zal ‘De Olde Looierij’ naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ‘De Olde Looierij’ en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ‘De Olde Looierij’) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ‘De Olde Looierij’ gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ‘De Olde Looierij’ voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 ‘De Olde Looierij’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ‘De Olde Looierij’ in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ‘De Olde Looierij’ en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ‘De Olde Looierij’ zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ‘De Olde Looierij’ slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van ‘De Olde Looierij’ gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 ‘De Olde Looierij’ kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ‘De Olde Looierij’ en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ‘De Olde Looierij’ op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ‘De Olde Looierij’ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ‘De Olde Looierij’ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 ‘De Olde Looierij’ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘De Olde Looierij’ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 ‘De Olde Looierij’ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘De Olde Looierij’ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ‘De Olde Looierij’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 ‘De Olde Looierij’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze
website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ‘De Olde Looierij’ aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ‘De Olde Looierij’ zolang de afnemer de vorderingen van ‘De Olde Looierij’ uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
‘De Olde Looierij’ wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door ‘De Olde Looierij’ geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ‘De Olde Looierij’ of een door ‘De Olde Looierij’ aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ‘De Olde Looierij’ haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ‘De Olde Looierij’ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ‘De Olde Looierij’.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ‘De Olde Looierij’ en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland kennis, tenzij ‘De Olde Looierij’ er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
13.3 De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform link op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/);

Wil je onze spullen live bewonderen? Onze winkel is iedere zaterdag open tussen 13:00 uur en 17:00 uur en altijd geopend op afspraak!

Translate
0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar shop